Aktuelt
21 utkantbutikkar har fått servicestøtte

No får dei aller minste butikkane i distrikts-Norge betaling for den service dei yter til lokalsamfunnet. Så langt har 21 utkantbutikkar fått tilsegn om 100.000 kr i støtte gjennom Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikkar.

Aktuelt
Fikk avtale om skolebok-salg

To lokale bokhandler har fått avtale om å levere skolebøker til fem kommuner i Østerdalen. – Det er en stor jobb å levere inn anbud, men jeg er kjempeglad for at vi vant anbudskonkurransen, sier Siri J. Strømmevold ved Tynset bokhandel.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.

NB: Ferie-avvikling

Avdelinga for støttesaker har ferieavvikling 10.juli-4.august 2017. I denne perioden vil Merkur dessverre ikkje kunne behandle søknader. Det vil også bli noko ventetid på utbetaling av støtte.

Ta kontakt med dagleg leiar dersom det oppstår akutte behov, ved havari av kjøl og frys. Butikkane kan i slike tilfelle få skriftleg løyve til å kjøpe inn nytt kjøle-/fryseutstyr før søknad om investeringsstøtte er behandla (igangsettingsløyve), utan at dette gir noko garanti for at ein søknad om støtte blir innvilga.


Finn din Merkur-konsulent