Aktuelt
Nærbutikker i Nordland satser mest

Nærbutikkene i distrikts-Norge holder fram med å modernisere og bygge ut. De små butikkene i Nordland ligger på topp i landet når det gjelder vilje til å satse på utbygging og opprustning til høyere standard.

Aktuelt
21 utkantbutikkar har fått servicestøtte

No får dei aller minste butikkane i distrikts-Norge betaling for den service dei yter til lokalsamfunnet. Så langt har 21 utkantbutikkar fått tilsegn om 100.000 kr i støtte gjennom Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikkar.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.

NB: Ferie-avvikling

Avdelinga for støttesaker har ferieavvikling 10.juli-4.august 2017. I denne perioden vil Merkur dessverre ikkje kunne behandle søknader. Det vil også bli noko ventetid på utbetaling av støtte.

Ta kontakt med dagleg leiar dersom det oppstår akutte behov, ved havari av kjøl og frys. Butikkane kan i slike tilfelle få skriftleg løyve til å kjøpe inn nytt kjøle-/fryseutstyr før søknad om investeringsstøtte er behandla (igangsettingsløyve), utan at dette gir noko garanti for at ein søknad om støtte blir innvilga.


Finn din Merkur-konsulent