Aktuelt
Butikken er turistvert - kommunen betalar

Lokalbutikken fungerer som kommunes forlenga arm i arbeidet med å få fleire turistar til kommunen. Då er det ikkje urimeleg at kommunen betaler for butikkens vertskapsrolle. Øygarden kommune har gjort avtale om å betale 30.000 kr årleg for at Hellesøy landhandel har ansvar for turistinformasjon og WC-tilbod for tilreisande.

Aktuelt
114 butikker har fått Merkur-støtte

Det er stor etterspørsel etter økonomisk støtte til utbygging og modernisering av nærbutikker gjennom Merkur-programmet. Så langt i år er det gitt tilsagn om 21,4 mill. kroner fordelt på 114 distriktsbutikker.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.

Ferie-avvikling

Avdelinga for støttesaker har ferieavvikling 16.juli-14.august 2018. I denne perioden vil Merkur dessverre ikkje kunne behandle nye søknader. Det vil også bli noko ventetid på utbetaling av støtte.

Ta kontakt med dagleg leiar dersom det oppstår akutte behov, f.eks. ved havari av utstyr. Butikkane kan i slike tilfelle få løyve til å kjøpe inn nytt utstyr før søknad om investeringsstøtte er behandla (igangsettingsløyve), utan at dette gir noko garanti for at ein søknad om støtte blir innvilga.


Finn din Merkur-konsulent