Aktuelt
No kan du få servicestøtte

No kan du søkje om servicestøtte frå Merkur-programmet. Dei aller minste butikkane i distrikts-Norge kan få 100.000 kr årleg som betaling for den service dei yter til lokalsamfunnet. Formålet med det nye støtteordningar er å oppretthalde og utvikle daglegvarebutikkar på stader med svakt kundegrunnlag.

Aktuelt
Kommune og butikk i unikt samarbeid

Seks kommunar og 11 nærbutikkar i Sogn og Fjordane skal delta i eit nasjonalt prosjekt for å utvikle butikken som lokalt servicesenter. Prosjektet blir gjennomført av det statlege Merkur-programmet i samarbeid med Distriktssenteret og KS.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent