Rapporter og årsmeldinger

Merkur-programmet  ›  Om oss  ›  Rapporter og årsmeldinger

Rapporter og årsmeldinger

Her finner du rapporter, utviklingsprosjekt, evalueringer og årsmeldinger for Merkur-programmet

Fagrapporter

8 butikkar frå tre ulike kjeder deltok i 2019-21 i eit pilotprosjekt for utprøving av ny teknologi for sjølvbetjening og døgnopen drift. Butikkane fekk ein kraftig vekst i omsetninga. Kundane opplevde det som enkelt og trygt å handle i butikkane og sette pris på fleksible opningstider.

Merkur: Fleksible åpningstider med ny teknologi (prosjektrapport)

Oxford Research har gjennomført en studie av hvilken effekt tilleggstjenestene på nærbutikken har for lokalsamfunnet. Nærbutikkene tilbyr en rekke tjenester som post i butikk, kaffekrok, informasjonspunkt, drivstoffsalg, toalettilbud, pub, treningslokale og lignende. Disse tjenestene er med på å sikre butikkens overlevelse og et godt tjenestetilbud for fastboende og tilreisende. Tjenestene skaper trygghet og bidrar til at folk kan bo hjemme lengre fremfor å måtte flytte til omsorgsinstitusjon ved alderdom og sykdom.

14 nærbutikkar og sju kommunar i Sogn og Fjordane deltok i 2017-19 i eit pilotprosjekt for utvikling av nærare samarbeid mellom kommune og butikk. Seks av kommunane oppretta serviceavtalar med lokale butikkar som eit direkte resultat av dette prosjektet, som vart gjennomført i samarbeid med KS og Distriktssenteret.

NORCE: “Nærbutikken – klar til innsats for bygd og kommune” Resultat, erfaringar og læringsverdi frå pilotprosjektet “Kommunen og nærbutikken” (2019)
Merkur: “Kommunen og nærbutikken”. Sluttrapport (2019)

2023: Oxford Research har gjennomført ei brukarundersøking blant nærbutikkane i Merkur-programmet. Rapporten viser at Merkur-programmet har ei avgjerande verknad på butikkane si lønsemd og overlevingsevne.

2021-22: Menon Economics har vurdert Merkur-programmet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten “Gjennomgang av Merkur-programmet” peikar på at Merkur fungerer godt, men kjem samtidig med fleire forslag om endringar i innretninga. Menon Economic har også levert et tilleggsnotat om konsekvenser av foreslåtte endringer i seleksjonskriterier. Distriktssenteret har vurdert konsekvensene av alle forslag fra Menon Economic om endringer i Merkur-programmet og gitt sine anbefalinger til departementet.

2019: Høgskulen i Volda har laga to brukarundersøkingar blant butikkdrivarar som er tilknytt Merkur. Undersøkingane dokumenterer at bistand frå Merkurkonsulentane er avgjerande for kjøpmennene sitt arbeid med å utvikle samspelet mellom butikk og bygd og styrke nærbutikkens lønnsemd.
HiVolda: Drivarundersøking Merkur-butikkar (2019)
HiVolda: Drivarundersøking Merkur-bokhandlar (2019)

2014: Møreforsking har evaluert effekten av Merkur-programmet på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten “Merkur leker ikke butikk – resultateffektivitet og forvaltningseffektivitet ved KMDs satsing på utkantbutikker” (2014) konkluderer med både kompetanseprogrammet og støtte til utviklingstiltak og investeringar betrar vilkåra for butikkdrift. Møreforsking har også laga eit kort sammandrag av Merkur-rapporten.

Institutt for bransjeanalyser (IBA) har utarbeidd fleire rapportar om distriktstbutikkane:

Analyse av Merkurbutikkenes omsetning og omsetningsutvikling 2020”.

Bygdebutikkenes økonomi 2018” (2020) analyserer rekneskapsdata og utvikling i økonomi for Merkur-butikkar i perioden 2010-18. Rapporten dokumenterer at tilleggsinntekter er heilt avgjerande for at dei minste butikkane kan overleve.

Analyse av Merkurbutikkenes omsetning 2019” (2020) viser faktisk og organisk omsetning og omsetningsutvikling for Merkur-butikkane.

Bygdebutikkenes økonomi” (2019) analyserer den økonomiske utviklinga for bygdebutikkar i perioden 2009-2016. Rapporten viser at bygdebutikkane må ha ei omsetning på 11 mill. kr for å kunne oppnå eit positivt resultat.

Møreforsking har gjennomført fleire studium av Merkur-programmet og distriktsbutikkar. “Med utkantbutikken i sentrum” (2006) er ei evaluering av Merkur-programmet gjennomført på oppdrag frå Kommunal- og regionaldepartementet. Rapporten “Små butikkar – store utfordringar” (2007) dokumenter at butikken kan ha ei nøkkelrolle i forhold til dei utfordringane mange små bygdesamfunn står overfor, og at dette er noko mange kommunar ikkje har teke inn over seg.

Høgskulen i Volda/Møreforsking har også publisert fleire andre fagartiklar:

Finn Ove Båtevik og Unni Aarflot: Butikken som bygdeutviklar (2010)

Finn Ove Båtevik og Lars Julius Halvorsen: Den entreprenørielle distriktsbutikken.. (2016)
Finn Ove Båtevik og Lars Julius Halvorsen: Utkantbutikken som velferdssentral i små lokalsamfunn (2021)