Investeringsstøtte

Merkur-programmet  ›  Søk støtte  ›  Investeringsstøtte

Investeringsstøtte nærbutikk

Nærbutikkar som deltek i Merkur-programmet, kan søkje om investeringsstøtte. Støtta skal bidra til at butikken blir modernisert, meir lønnsam og gi innbyggjarane i lokalsamfunnet betre tenester.

Dette kan du få støtte til

Investeringsstøtta skal gå til fysiske investeringar i butikkane. Her er eksempel på kva du kan søkje om støtte til:

 • Ny teknologi som gjer det mogleg å leggje om til delvis sjølvbetjening
 • Prosjekt som legg til rette for lønnsame tilleggstenester
 • Opprusting av butikklokalet innvendig og butikkbygget utvendig
 • Framtidsretta og fleirfunksjonelle butikklokale
 • Investeringar som gjer butikken meir attraktiv for turistar og deltidsinnbyggjarar
 • Kjøl og frys, datakasser mm.

Butikkar med årsomsetning på under 8 mill. kr, kan søkje om støtte til elektroniske hylleforkantar. Større butikkar vil ikkje kunne få støtte til dette formålet.

Desse butikkane kan få støtte

Du kan søkje om støtte til butikken din dersom den

 • har eit kundegrunnlag (nærmarknad) på under 200 hushald
 • har ein avstand på minst 10 kilometer til næraste alternative innkjøpsstad, eller ligg på stader utan fast vegsamband, eller er einaste daglegvarebutikk på ei øy
 • er open heile året
 • sel daglegvarer for inntil 13 millionar kroner i året. Meirverdiavgift, drivstoff, kraftfôr og gjødsel skal ikkje reknast med

Så mykje kan du få i støtte

 • Maksimalt støttebeløp er 600.000 kroner pr. år, eksklusiv meirverdiavgift.
 • Butikkar med inntil 8 mill. kroner i årsomsetning kan få inntil 75% tilskot av totalkostnad, eksklusiv meirverdiavgift.
 • Butikkar med inntil 13. mill. kroner i årsomsetning kan få inntil 50% tilskot av totalkostnad, eksklusiv meirverdiavgift.
 • Søknaden må vere på minimum 25 000 kroner for å bli handsama.

Søknadsfrist og behandlingstid

Det er ikkje søknadsfrist for denne støtteordninga, og søknader kan sendast heile året. Prosjekta det blir søkt om støtte til, kan ikkje vere gjennomførte før søknaden er behandla.

Det tek 6 – 8 veker å behandle søknaden din. Det kan ta lenger tid dersom søknaden skal behandlast av styret eller det er behov for ytterlegare dokumentasjon/vurdering.