Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Nærbutikken får en rolle i eldrereformen
Mange eldre personer samlet rundt et bord. Foto.
MØTEPLASSEN: Bygdekvinnelaget på Grimo har møte på nærbutikken.

Nærbutikken får en rolle i eldrereformen

24. mai 2018

Nærbutikken kan få en viktigere rolle som møteplass og servicepunkt for eldre i distrikts-Norge. Dette er noe av innholdet i regjeringens kvalitetsreform for eldre, «Leve hele livet». Merkur-programmet blir trukket fram som en medspiller i arbeidet med å legge til rette for at eldre i Norge skal ha gode liv.

Stortingsmelding 15 «Leve hele livet» har samlet gode eksempel på vellykket eldrepolitikk fra hele Norge. Kommunene blir oppfordret til å lære av hverandre og samarbeide med frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet.

LES: Stortingsmelding 15 «Leve hele livet»

Målsettingen med reformen er flere gode leveår, der eldre beholder god helse lenger. De eldre skal også oppleve at de har god livskvalitet og at de i større grad mestrer eget liv.

Kommunene skal nå diskutere hvordan dette skal gjennomføres lokalt. Eldrereformen blir gjennomført fra 2019.

Ensomhet hos eldre

Stortingsmeldingen beskriver en situasjon der mange eldre sliter med ensomhet og blir inaktive. Mange steder mangler det møteplasser der de kan treffe andre – både yngre og eldre. Mat og måltider er også en utfordring.

Det blir anbefalt at sykehjem og omsorgsboliger blir bygd slik at de blir en integrert del av lokalmiljøet, gjerne med felles møteplasser på tvers av generasjoner. Sambruk av lokaler kan åpne for felles aktiviteter og uformelle møter.

Mange av morgensdagens eldre ønsker å bo med lett tilgang til butikker, service og lokalsamfunn.

Tre gode eksempel

Nærbutikken Grimo i Hardanger blir trukket fram som et godt eksempel. Denne Merkur-butikken fikk i fjor Ullensvang kommunes kultur- og miljøpris fordi butikken har skapt en sosial møteplass i bygda med kafé, konserter, kunstgalleri og trimsenter og etablert aktiviteter både for ungdom og eldre.

Den vesle butikken i Hardanger fikk i fjor Merkurs pris som beste nærbutikk i Hordaland, for sitt samspill med lokalsamfunnet og funksjonen som bygdas møteplass.

Joker-butikken på Vingrom ved Mjøsa blir også trukket fram i stortingsmeldingen. Merkur-kjøpmannen tilbyr vareutkjøring og enkle vaktmestertjenester som snømåking, skifte av lyspærer og henting av post til kundene sine. På denne måten avlaster han kommunal hjemmehjelp og gjør det mulig for eldre å bo lenger hjemme. Kaffikroken i butikken er eneste kafétilbudet i bygda.

Sørstraumen handel_ mann og dame.jpg
MØTEPLASSEN: Kaffikroken på Sørstraumen er naturlig møteplass for eldre i lokalsamfunnet.

Sørstraumen Handel i Troms får også positiv omtale fordi den har inngått avtale med Kvænangen kommune om å fungere som servicekontor, med bibliotektjenester og formidling av hjelp og informasjon til innbyggerne i lokalsamfunnet.

Det siste servicepunktet

– I mange små lokalsamfunn er dagligvarebutikkene det siste, gjenværende servicepunktet. Da er det om å gjøre at ulike funksjoner kan samles i butikken, blir det sagt i stortingsmeldingen.

Gjennom Merkur-programmet, som er Kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for dagligvarebutikker i distriktene, arbeides det for å utvikle butikken som en sosial arena, med eldre som en viktig målgruppe.

– Med støtte fra Merkur finner vi nå nærbutikker som driver kafe og sosiale møteplasser med små arrangement, bibliotektjenester og miljøstasjon, og kjøpmenn som driver servicekontor og hjelper folk med å håndtere nettbaserte tjenester, fylle ut skjemaer og kontakte apotek, bank, politi og alle slags kommunale tjenester, blir det sagt i stortingsmeldinga.

Støtte fra Helsedirektoratet

Merkur satte i fjor i gang et nytt utviklingsprosjekt, «Kommunen og nærbutikken». En av målsettingene med dette prosjektet er å legge til rette for eldre kan bo lenger hjemme før flytting til omsorgsbolig. En nøkkel for å få dette til, kan være at kommune, butikk og lokalsamfunn samarbeider om omsorgstjenester.

Stryn kommune som deltar i prosjektet, har nå fått økonomisk støtte gjennom Helsedirektoratets folkehelsearbeid til å utvikle sosiale møteplasser i lokale ved butikkene. Målet er å etablere faste møtedager med program, aktiviteter, lett servering og god tid til sosialt samvær. Butikkene skal samarbeide med Frivilligsentralen for å få dette til.

To andre kommuner, Flora og Askvoll, har inngått avtaler med sine nærbutikker om at butikkene skal fungere som kommunale servicepunkt. Dette betyr at butikken skal forplikte seg til ekstra service og gjøre forsøk med kommunale tjenester.

LES: Kommunen kjøper service på nærbutikken