Kommunen og nærbutikken

Merkur-programmet  ›  For nærbutikk  ›  Tips og råd  ›  Få serviceavtale med kommunen  ›  Kommunen og nærbutikken

Prosjekt: Kommunen og nærbutikken

Sju kommunar og 14 nærbutikkar har deltatt i Merkurs pilotprosjekt “Kommunen og nærbutikken” som vart gjennomført i Sogn og Fjordane i 2017-2019. Seks av kommunane oppretta serviceavtalar med lokale butikkar som eit direkte resultat av prosjektet.

To personer utenfor butikk.
AVTALE: Kjøpmann Hildur Sørdal og Flora-ordførar Ola Teigen gjorde avtale om å opprette eit kommunalt servicepunkt ved Nærbutikken Stavang.

Kan nærbutikken få ei rolle som kommunens forlenga arm i lokalsamfunnet? Kan kommunen spare pengar og folk få betre tenester ved å satse på kommunale tenester i tilknyting til lokalbutikken? Kan butikken få ei sterkare rolle som utviklingsaktør, som nav i eit lokalt nettverk?

Dette er nokre av dei problemstillingane som vart tatt opp gjennom Merkur-programmet sitt utviklingsprosjektet «Kommunen og nærbutikken». Prosjektet vart gjennomført i samarbeid med Distriktssenteret og KS. Merkur-konsulent Ronny Mowatt har vore prosjektleiar, med Merkur-konsulent Per Spillum som samarbeidspartnar.

Kommunane Flora, Askvoll, Fjaler, Stryn, Luster, Aurland og Lærdal vart plukka ut til å vere med på prosjektet, saman med 1-5 nærbutikkar frå kvar kommune.

Nye oppgåver

Målsettinga med prosjektet er å få til tettare samarbeid mellom distriktskommunar og lokalbutikkar. Nærbutikken skulle utviklast som eit lokalt servicesenter, med eit variert tilbod av tenester for folk og næringsliv. Prosjektet hadde også fokus på butikken som møteplass, både for fastbuande, tilreisande og nye innbyggjarar med behov for integrering.

Vidare ønskte ein å stimulere til lokalt utviklingsarbeid der butikken får ei entreprenøriell rolle. Det vart tidleg sett i gang arbeid med å etablere forpliktande avtalar mellom butikk og kommune, der butikken skulle ta på seg nye oppgåver i lokalsamfunnet på oppdrag for kommunen.

Seks av kommunane oppretta serviceavtalar med lokale butikkar som eit direkte resultat av prosjektet.

LES: Kommunen kjøper service på nærbutikken

Fem nærbutikkar fekk avtale med Flora kommune om å ytre ekstra service og prøve ut kommunale tenester i butikken. Kommunen betalte 50.000 kr årleg for at lokalbutikken skal fungere som «kommunalt servicepunkt» for innbyggjarane. Askvoll, Fjaler, Aurland og Stryn skreiv også under på avtalar om kommunal service gjennom lokale butikkar.

Stryn kommune

 • Coop Marked Fjelli
 • Joker Hjelledalen

Flora kommune

 • Nærbutikken Rognaldsvåg
 • Nærbutikken Batalden
 • Nærbutikken Tansøy
 • Nærbutikken Svanøy
 • Nærbutikken Stavang

Fjaler kommune

 • Nærbutikken Hellevik

Askvoll kommune

 • Joker Kvammen
 • Bunnpris Altøy

Luster kommune

 • Coop Marked Skjolden
 • Nærbutikken Veitastrond

Aurland kommune

 • Nærbutikken Underdal

Lærdal

 • Nærbutikken Borgund

Bu lenger heime

Fleire lokalsamfunn har ei relativt stor gruppe eldre. Dersom folk kan bu lenger heime i lokalsamfunnet før flytting til omsorgsbustad eller andre typar institusjonar, vil kommunane kunne spare pengar på helse- og sosialtenester. Dette var noko av bakgrunnen for prosjektet.

Det var også ei viktig målsetting å tilføre fleire tilleggstenester til små butikkane, slik at dei kunne få styrkt det økonomiske grunnlaget for vidare drift.

Lokale prosessar

Kommuneprosjektet starta våren 2017 med ei samling der 37 ordførarar, rådmenn og kjøpmenn frå Sogn og Fjordane deltok saman med representantar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Distriktssenteret, KS og Merkur.

Etter dette vart det gjennomført kartlegging i dei aktuelle bygdene, for å avdekke behov og potensiale for nye tenester knytt til nærbutikken. På grunnlag av dette vart det peika ut fleire konkrete utviklingsprosjekt som det vart arbeidd vidare med.

I to av bygdene har det også blitt arbeidd med å etablere alders- eller omsorgsbustader i tilknytning til butikken. Ein butikk arbeider med utvikling av eit senter for lokalmat og reiseliv.

Forskningsinstituttet NORCE har gått gjennom og vurdert prosjektet på oppdrag frå Distriktssenteret. NORCE konkluderer med at Merkur i all hovudsak har oppnådd måla med «Kommunen og nærbutikken», men at to år er litt for kort tid til at kommunane skal tenke nytt og endre arbeidsmåtane sine. Prosjektet har vist at butikkane er klare til å ta sin del av jobben dersom kommunane opnar opp for å inkludere bygdebutikkane i sine planar.

Rapportar frå prosjektet

Merkur: Kommunen og nærbutikken. Sluttrapport

NORCE: Nærbutikken – klar til innsats for bygd og kommune