Utviklingsstøtte til bokhandel

Merkur-programmet  ›  Søk støtte  ›  Utviklingsstøtte til bokhandel
For bokhandel

Utviklingsstøtte til bokhandel

Bokhandlar som deltek i Merkur-programmet, kan søkje om utviklingsstøtte. Støtta skal bidra til å styrkje grunnlaget for lønnsam bokhandel-drift i distrikta.

Dette kan du få støtte til

Utviklingsstøtta skal gå til tiltak som kan utvikle bokhandelen som kulturarena og møteplass i lokalsamfunnet. Utviklingsstøtta skal også brukast til tiltak for å styrkje og utvikle drifta av butikken, mellom anna til tilrettelegging for tilleggsfunksjonar.

Her er eksempel på kva du kan søkje om støtte til:

 • Mindre investeringar for å tilrettelegge for forfattarmøte og kulturopplevingar i bokhandelen
  (teknisk utstyr, bokreolar på hjul, stolar mm.)
 • Gjennomføring av bok-arrangement
 • Prosjekt som legg til rette for nye tilleggstenester
 • Marknadsføringstiltak retta mot nye kundegrupper
 • Andre utviklingstiltak

Generelle kostnader til marknadsføring som er ein del av den ordinære drifta kjem ikkje inn under denne ordninga.

Desse butikkane kan få støtte

Du kan søkje om støtte til butikken din dersom den

 • er lokaliserte i ein tettstad i distrikta
 • er den einaste bokhandelen i tettstaden eller handelsområdet
 • har ei total omsetning på mindre enn 7 millionar kroner, eksklusiv meirverdiavgift

Merkur vil prioritere dei søknadane som best støttar opp om måla for ordninga.

Så mykje kan du få i støtte

 • Maksimalt støttebeløp er 50.000 kroner pr. år, eksklusiv meirverdiavgift
 • Du kan få inntil 75 prosent tilskot av totalkostnad, eksklusiv meirverdiavgift.

Søknadsfrist og behandlingstid

Det er ikkje søknadsfrist for denne støtteordninga, og søknader kan sendast heile året. Prosjekta det blir søkt om støtte til, kan ikkje vere gjennomførte før søknaden er behandla.

Merkur-konsulenten skal ha gått gjennom søknaden din før du sender den inn.

Det tek 6 – 8 veker å behandle søknaden din. Det kan ta lenger tid dersom søknaden skal behandlast av styret eller det er behov for ytterlegare dokumentasjon/vurdering.

NB: Dersom du tidlegare har fått tilsegn om støtte for 2023, må du sende rapport og be om utbetaling før du sender inn ny søknad.