Slik kan du klage på vedtak

Merkur-programmet  ›  Søk støtte  ›  Slik kan du klage på vedtak

Vil du klage på støtte-vedtaket?

Har du fått avslag på søknad om tilskudd gjennom Merkur-programmet? Da kan du ha mulighet for å klage på vedtaket.

Forvaltningsloven gir deg rett til å klage på vedtak som blir gjort, når du har søkt om statlig støtte gjennom Merkur-programmet.
Distriktssenteret, som forvalter Merkur-programmet, følger regelverket som gjelder for offentlig forvaltning.

Hva kan du klage på?

Merkurs vedtak om å gi tilsagn om støtte eller gi avslag på søknad om støtte, blir definert som et «enkeltvedtak» i forhold til Forvaltningsloven. Det betyr at det er 3 ting som du kan klage på:

  1. Avslag på søknad om tilskudd
  2. Tilskuddets størrelse
  3. Delutbetaling og sluttutbetaling: beløpets størrelse (eventuell avkortning av summen som blir utbetalt)

Hvem kan klage?

Klageretten gjelder for deg som søker og eventuelt for andre med rettslig klageinteresse. Det er du som søker og som er direkte berørt av vedtaket, som skal sende inn klage. Andre som vedtaket har betydning for, eller som har en viss tilknytning til saken, vil ha rettslig klageinteresse.
Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt du har fått melding om vedtaket.

Slik er saksgangen

Dersom du mener at det er grunnlag for å klage, må du sende et klagebrev med konkret begrunnelse på hva som påklages og hvorfor det påklages. Dersom du har nye opplysninger eller dokumenter som har betydning for saken, må du legge disse ved klagen.

Klagen med eventuell dokumentasjon skal sendes på e-post til Distriktssenteret: post@kdu.no

Klager som gjelder vedtak i Distriktssenteret, vil bli behandlet av programstyret for Merkur. Klager som gjelder vedtak i styret, vil bli behandlet av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Du må regne med noe saksbehandlingstid. Det gjelder spesielt klager til Merkur-styret, som bare har 5 – 6 møter pr. år