Servicestøtte til små nærbutikkar

Dei aller minste nærbutikkane kan få ekstra støtte. Butikkar som har under 4 millionar kroner i årsomsetning, kan få 100.000 kr årleg som betaling for den service dei yter til lokalsamfunnet.

Den nye støtteordninga skal bidra til å oppretthalde og utvikle utsette butikkar og gje forbrukarar og verksemder tenester dei treng. Ordninga gjeld Merkur-butikkar med viktige servicefunksjonar i lokalsamfunnet.

Butikkar som vil søkje om servicestøtte, må ifølge regelverket dokumentere at dei tilbyr minst tre servicefunksjonar, utanom sal av daglegvarer. Service-funksjonar er tilleggsoppgåver som butikken har tatt på seg i eigen regi eller oppgåver som butikken utfører for kommunen eller andre aktørar. Aktuelle servicefunk­sjonar kan vere post, bank, apotek, tipping, kafé, turistinformasjon, kommunal service med meir.

Det er eit vilkår for støtte at butikken har minst 20,0 km avstand til neste butikk eller ligg åleine på øy eller i eit veglaust samfunn. Vidare må butikken ha under 4,0 millionar kr i årsomsetning, eksklusiv lågavanseprodukt som drivstoff, kraftfôr og gjødsel.

LES: Her er regelverket for servicestøtte

Servicestøtte erstattar utviklingsstøtte for dei butikkane som har fått dette tidlegare. Det er ikkje mogleg å få både servicestøtte og utviklingsstøtte same år. Servicestøtta skal brukast til å dekke utviklings- og driftskostnader for butikken. Støtta skal også brukast til mindre investeringar (t.d. opptil 10-15.000 kr), som fell utanfor dei nye rammene for investeringsstøtte.

Butikkar som er aktuelle for servicestøtte, skal ha ein uttale frå kommunen og ei tilråding frå den lokale Merkur-konsulenten.

Butikkar som vil søkje om servicestøtte for 2019, må ta kontakt med sin Merkur-konsulent for godkjenning før dei opprettar søknad gjennom nettstaden regionalforvaltning.no.

For 2019 er det sett av til saman 43 millionar kr til ulike støtteordningar for distriktsbutikkar. Butikkar som får servicestøtte, vil få 100.000 kr pr. år. som driftsstøtte.

75.000 kr vil bli utbetalt når butikken har akseptert vilkåra i tilskotsbrevet. Butikken skal i perioden 1.januar-1.mai påfølgande år sende inn ein kort rapport om korleis serivicestøtta har hjelpt til med å oppretthalde butikken og servicefunksjonane.  25.000 kr vil bli utbetalt når denne sluttrapporten er levert. Butikken kan samtidig søkje om ny støtte for neste år.

Det er ikkje søknadsfrist for denne støtteordninga, søknader kan sendast heile året. Du kan normalt rekne med ei behandlingstid på tre veker etter innsending av fullstendig søknad.

LES MEIRRegelverk for tildeling av støtte frå Merkur  (fullstendig regelverk)
Merkur-forskrifta gjeld frå 1.juni 2018 og vart revidert i august 2019.

(Tidlegare regelverk: Standardvilkår for servicestøtte (PDF) Gyldig til 31.mai 2018)

SØK HER: Her loggar du deg inn for å fylle ut søknadsskjema

Tips:
Registrer deg som ny søkjar i feltet til venstre, eller logg inn dersom du er registrert som søkjar frå før. Ved første gangs registrering skal du bruke feltet «Registrer organisasjon».  

Treng du hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet?

Nettstaden Regionalforvaltning har omfattande brukarstøtte der du kan få svar på alle spørsmål:

Slik registrerer du butikken som brukar av søknadssystemet
Slik opprettar du ein søknad til Merkur

Det er også laga fire korte videoar som viser korleis du skal gå fram for å registrere deg som søkjar, fylle ut søknadsskjema og be om utbetaling:

Video for opplæring av søkjarar

Er det noko du lurer på? Ta kontakt med din lokale Merkur-konsulent!