Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  12 mill. kr ekstra til Merkur
Bilde for 12 mill. kr ekstra til Merkur
ENØK: Merkur-programmet får ekstra støttemidlar til enøk-tiltak i butikkane.

12 mill. kr ekstra til Merkur

11. mai 2023

Regjeringa vil styrke støtteordninga til små distriktsbutikkar med 12 millionar kroner i 2023. Midlane kan brukast til straumstøtte og investeringsstøtte til energisparingstiltak i små daglegvarebutikkar i Distrikts-Noreg.

– Dei små nærbutikkane er ein livsnerve og viktige møteplassar i mange lokalsamfunn og det er svært viktig at vi bidreg til å ta vare på dei, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Pengane kjem frå unytta midlar frå straumstøtte-ordninga som galdt for hausten 2022. Midlane skal nyttast til å vidareføre straumstøtteordninga for Merkur-butikkar i 2023, som ei søknadsbasert og rammestyrt ordning. Midlane kan og nyttast til investeringsstøtte til enøk-tiltak.

– Mange distriktsbutikkar lever på små marginer, opplever stor kostnadsvekst, og for mange av desse butikkane vil den ekstra støtta vere avgjerande for at dei klarar å oppretthalde drifta, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Merkur-programmet vil kome tilbake med meir informasjon om søknadsfrist og korleis dei ekstra støttemidlane skal kunne brukast.

Regjeringas forslag om ekstra støttemidlar til Merkur-butikkane er ein del av revidert nasjonalbudsjett som vart lagt fram i formiddag.

Forslaget må behandlast og få støtte av Stortinget før midlane kan disponerast. Det er venta at Stortinget vil vedta revidert budsjett i midten av juni.