Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Foreslår flere endringer i Merkur-programmet
Bilde for Foreslår flere endringer i Merkur-programmet
UTVIKLINGSPROSJEKT: Merkur-programmet vil satse videre på pilotprosjekt som feks. satsingen på selvbetjente butikker. Veitastrond i Sogn er den siste butikken som fått teknologi for selvbetjening.

Foreslår flere endringer i Merkur-programmet

21. juni 2022

Distriktssenteret og Merkur-styret har gått gjennom forslagene fra Menon Economics om endringer i Merkur-programmet og gitt en faglig vurdering av Menons anbefalinger. Distriktssenteret og Merkur-styret støtter noen av forslagene, men er også kritisk til flere forslag.

Kommunal- og distriktsdepartementet som eier Merkur-programmet, vil nå gå grundig gjennom både Menon-rapporten og Distriktssenterets rapport til departementet og avgjøre hvordan Merkur-programmet skal innrettes for årene som kommer.

Det vil ikke bli gjennomført noen endringer i regelverket for støtteordningene eller i Merkurs prioriteringer før tidligst ved årsskiftet 2022-23.

Her er de viktigste anbefalingene som Distriktssenteret har sendt over til Kommunal- og distriktsdepartementet:

Anbefalte forslag

Distriktssenteret anbefaler at departementet følger disse forslagene fra Menon Economics:

 • Dagens krav om et nærmarked på maksimalt 200 husstander blir opphevet
 • Bensinstasjoner og storkiosker bør ikke få tilgang til investeringsstøtte. Støtteordningene skal fortsatt være et tilbud til fullassorterte dagligvareleverandører
 • Merkur-programmet skal fortsette arbeidet med å gi råd til kommunene om kommunale innkjøp
 • Tilskudd til ladestasjoner bør samordnes under en større paraply i regi av ENOVA
 • Merkur-konsulentenes besøksordning til butikkene blir endret til en kontaktordning
 • Omstillingsprogrammet skal fortsatt ha høy prioritet
 • Merkur-programmet skal holde fram med satsingen på utviklingsprosjekt, som feks. pilotprosjektet med selvbetjente og døgnåpne butikker
 • Distriktssenteret får en periode på tre år til å revitalisere ordningen med Merkur bok. Etter dette blir det gjort en vurdering av veien videre.

Delvis enighet

Distriktssenteret er delvis enig i noen av forslagene fra Menon Economics og gir følgende anbefaling til departementet:

 • Bensinstasjoner som ønsker å utvikle et tilfredsstillende dagligvaretilbud, bør få delta i Merkurs kompetanseprogram. Men hovedkravet skal fortsatt være at deltakerne er fullverdige dagligvarebutikker
 • Kravet om helårsdrift bør videreføres, men det bør utarbeides en ny definisjon på hva som er helårsdrift og hva som er sesongdrift
 • Styringen av Merkur bør tilpasses statlige regler for tilskuddsforvaltning. Det betyr at dagligvarekjedene går ut av Merkur-styret eller at de fratrer når saker fra butikker i egen kjede blir behandlet i styret

Ikke-anbefalte forslag

Distriktssenteret er uenig i flere forslag fra Menon Economics og anbefaler at departementet ikke følger disse forslagene:

 • Det blir innført et krav om minst 10 km avstand til neste butikk for å kunne delta i kompetanseprogrammet
 • Støtteordningen skal bare gjelde for små og selveide butikker
 • Det blir innført et krav om verdiskaping i stedet for omsetning, ved vurdering av søknader om økonomisk støtte
 • Tilgangen til forsterket konsulentbistand gjennom omstillingsordningen blir begrenset til butikker med minst 10 minutters reisetid til neste butikk
 • Merkur-programmet skal satse mindre på kommunale serviceavtaler
 • Merkur-programmet skal spisses mot hva som isolert sett er de mest lønnsomme tilleggstjenestene
 • Ordningen med støtte til drivstoffanlegg blir faset ut og avviklet
 • Bokhandlere i småbyer med opptil 15.000 innbyggere får delta i Merkur bok. Det skal ikke lenger stilles krav om litteraturabonnement eller medlemskap i Bokhandlerforeningen

Merkur-styret

Distriktssenteret har gjennomført en omfattende prosess sammen med Merkur-styret for å gi en faglig vurdering av Menons mange forslag til justering av hvem som kan delta i Merkur-programmet, regelverket for støtteordningene, prioritering av arbeidsområde mm. Merkur-konsulentene har også deltatt i denne prosessen.

Merkur-styret har uttrykt sitt syn gjennom et eget kapittel i Distriktssenterets rapport til departementet. Styret er i hovedsak enig med Distriktssenterets vurderinger, men er ikke enig i Menons forslag om å ta butikk-kjedene ut av Merkur-styret:

«Butikkjedene har en viktig plass i dette styret. De sitter med viktig kompetanse og nettverk som Merkur-programmet har bruk for  og som andre styremedlemmer ikke besitter. Habilitet har ikke vært et problem tidligere og de formelle utfordringene rundt habilitet kan presiseres i en styreinstruks der kjedene fratrer når saker som omhandler egen kjede behandles», skriver Merkur-styret.

Vil du lese mer?

Her er rapportene som vil legge premissene for hvordan Merkur skal innrettes for årene som kommer