Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  – Merkur-programmet fungerer godt
Bilde for – Merkur-programmet fungerer godt
FORNØYDE: Både kjøpmenn og kommuner gir gode tilbakmeldinger på Merkurs arbeid, viser Menon-rapporten.

– Merkur-programmet fungerer godt

20. januar 2022

Merkur får svært god attest fra konsulentfirmaet Menon Economics. – Vår gjennomgang av Merkur-programmet for dagligvarebutikker viser at programmet fungerer godt, skriver Menon i en fersk rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Menon Economics har gått gjennom alle sider ved Merkur-programmet på bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet ønsket å få en helhetlig gjennomgang av alle virkemidler og innretninger i Merkur for å få råd om hvordan programmet skal utvikles videre.

– Det er klare tegn til at tilbudet er positivt for Merkur-butikkene. Det understøttes av tilbakemeldingene fra butikkene selv og ikke minst av lønnsomhetsutviklingen vi observerer sammenlignet med distriktsbutikkene og andre små dagligvarebutikker.

De som drar nytte av tilskuddsordningene i Merkur og konsulentressurser, ser ut til å ha bedre utvikling i lønnsomhet enn andre. At vi finner tegn på å kunne spore positiv utvikling i de fremste målvariablene for programmet, butikkers omsetning og lønnsomhet, er etter vår oppfatning et hardtslående argument for at Merkur-programmet virker godt, konkluderer Menon i sin rapport.

Omfattende analyse

Menon Economics har gjennomført en rekke spørreundersøkelser og gått gjennom et omfattende tallmateriale for å vurdere hvordan Merkur-programmet fungerer i praksis.

I den omfattende rapporten blir det trukket fram en rekke interessante funn:

  • Butikker som har fått mest oppfølging av konsulent gjennom omstillingsordningen, har fått den mest positive utviklingen når det gjelder lønnsomhet
  • Butikker som har mottatt investeringsstøtte, har fått støtte omsetningsvekst enn andre butikker
  • Kundene til lokalbutikkene er fornøyde med utvalget av varer, men ikke med prisene
  • 40 prosent av kundene opplever at lokalbutikken tilbyr bedre utvalg eller pris nå enn den gjorde for fem år siden

Fornøyde kjøpmenn

Kjøpmennene er gjennomgående svært positive til Merkur-programmet. De forteller at kontakten med Merkur har gitt dem større motivasjon til å drive butikken og mer kunnskap om butikkdrift. Butikken har fått større bredde i sitt tilbud til kundene, butikken har blitt en møteplass for bygda og det er skapt større engasjement fra lokalsamfunnet for butikken.

– Butikkene opplever Merkur-programmet som relevant og som et svært positivt bidrag til deres lønnsomhet og overlevelse, konkluderer Menon.

Kjøpmennene mener at Merkur ikke har greidd å skape engasjement for butikken fra kommunens side.

Viktig for de små

Kommunene som Menon har vært i kontakt med, er veldig fornøyd med Merkur-ordningen og mener at den er viktig og at den treffer butikkene i målgruppen godt. Distriktskommunene er positive til distriktsbutikker og ser at butikken er en viktig samlingsplass i mange bygder.

Butikkjedene er også positive til Merkur-programmet. De opplever at det er krevende å få lønnsomhet i de minste butikkene og ser at Merkur spiller en viktig rolle for disse. Kjedene framhever særlig investeringsstøtten som et viktig bidrag. Men kompetanseprogrammet og støtten fra Merkur-konsulentene blir også trukket fram som verdifull.

Menon-rapporten foreslår en rekke endringer i Merkur-programmet, både når det gjelder hvilke butikker som skal omfattes av ordningen og hvilket regelverk som skal gjelde for å få økonomisk støtte.

MENON-RAPPORTEN: Her kan du lese hele rapporten om Merkur-programmet