Straumstøtte nærbutikk

Merkur-programmet  ›  Søk støtte  ›  Straumstøtte nærbutikk

Straumstøtte nærbutikk

Daglegvarebutikkar som deltek i Merkur-programmet, kan søkje om straumstøtte for september-desember 2022. For å få støtte må butikken ha betalt meir enn 70 øre per kWh i snitt den månaden den søkjer støtte til.

Dette kan du få støtte til

Straumstøtta skal gå til å dekkje straumkostnader i perioden frå september til desember 2022. Det vert to søknadsperiodar:

 • September-november
 • Desember

Desse butikkane kan få straumstøtte

 • Den faktiske straumkostnaden for butikken (utan avgifter og nettleige) må ha vore over 70 øre per kWh. i snitt den månaden butikken søkjer støtte for.
 • Butikken må vere daglegvarebutikk og registrert som Merkur-butikk etter Merkur-forskrifta §3 første ledd, vere open heile året og ha hatt høge straumutgifter i perioden 1. september til 31. desember 2022.
 • Butikken kan ikkje få straumstøtte frå både Merkur-programmet og andre offentlege ordningar den same månaden (t.d. energitilskotsordninga hos Enova eller kommunal straumstøtte).
 • Butikken må ha gjennomført ei enkel energikartlegging.
 • Butikken kan ikkje vere under gjeldsforhandling eller ha meldt oppbod.
 • Butikkar som mottek straumstøtte, kan ikkje betale ut utbytte i 2023.
 • Føretak som er underlagt sanksjonar som svar på Russland sin militære aggresjon mot Ukraina, kan ikkje få straumstøtte.

Så mykje kan du få i støtte

 • Støttebeløpet er inntil 80 % av den faktiske straumkostnaden (utan avgifter og nettleige), fråtrekt 70 øre per kWh av den støtteberettiga prisen.

Søknadsfrist

Støttordninga gjeld for perioden september-desember 2022.  31.12.2023 er siste frist for å sende inn søknad.

Slik søkjer du om straumstøtte

Du må gjennomføre ei energikartlegging før du søkjer støtte. Dette kan du gjere sjølv. Sjå rettleiing lengre nede på sida.

Før du går i gang med å opprette og sende inn søknad, er det det lurt å samle alle dokumenta du treng i ei mappe på datamaskina. Dersom du har dokument på papir, må du skanne desse og legge dei i same mappe. Gi dokumenta dine enkle filnamn som er lette å kjenne att, som til dømes «Straumrekning september», «Energikartlegging» eller liknande. Sjekk kva straumregion du tilhøyrer. Veit du ikkje dette, må du sjekke med nettselskapet ditt. Dersom det ikkje står på fakturaen, må du rekne ut snittprisen du har betalt kvar månad du søkjer støtte for, ikkje medrekna avgifter og nettleige.

Søknadsskjemaet på regionalforvaltning.no består av felt der du fyller inn nødvendig informasjon. Pass på at du fyller ut tabellen med opplysningar om straumkostnader månad for månad på side 4 i skjemaet. Desse opplysningane er avgjerande for utrekning av støttebeløpet.

I tillegg er det ein del informasjon som må lastast opp som vedlegg.  Søknad om straumstøtte må minimum innehalde:

 • Organisasjonsnummer til butikken og namn på dagleg leiar.
 • Straumrekning(ar) for perioden søknaden gjeld.
 • Opplysningar om søkjaren har fått eller søkt på andre offentlege tilskot til å dekkje straumkostnader.
 • Ei energikartlegging

Last ned og opne dette excel-skjemaet.

I skjemaet skal du berre skrive i dei grøne cellene. Når du er ferdig, lagrar du det på eigen pc og lastar det opp som vedlegg når du sender inn søknadsskjema i Regionalforvaltning.

Dette treng du:

 • Tal frå åakturaer for straum og evt. andre energikjelder for eit normalår. Eit normalår kan vere 2021, men kan også vere lengre tilbake i tid, t.d. 2019 om pandemien hadde stor innverknad.
 • Eit anslag på korleis energibruken fordeler seg på t.d. oppvarming/kjøling av lokale, kjøl/fys, lys og anna forbruk.
 • Eit anslag på kor mykje du kan spare på ulike tiltak.

Du treng ikkje sende inn dokumentasjon på tala i kartlegginga.

Trinn 1 Registrer føretak og forbruk

Skjermdump frå elkartleggingsskjema

 • Fyll ut namnet på butikken og organisasjonsnummer
 • Fyll ut årleg energibruk i kWh og kostnaden i eit normalår
 • Brukar butikken andre energikjelder enn straum, spesifiserer du det under «Annet». Dette kan t.d. vere flis, fjernvarme eller gass. Reknearket har ei eiga fane med ein omrekningstabell, slik at du kan rekne om forbruket for andre energiberarar til kWh.

Trinn 2 Registrer fordeling av forbruk

Skjermdump frå elkartleggingsskjema

Du må anslå korleis energibruken er fordelt. Det er godt nok med di eiga vurdering, og du treng ikkje hente inn ekstra dokumentasjon til dette punktet.

 • Fyll ut kva energikjelde som blir brukt til kvart punkt.
 • Fyll ut anslått forbruk i kWh for kvart punkt (ditt anslag er godt nok).
 • Energiprisen hentar du frå kolonna lengst til høgre i trinn 1.

Trinn 3 Setje opp tiltak

Skjermdump frå elkartleggingsskjema

Du må setje opp minst tre tiltak som kan redusere energibruken. Det er godt nok med di eiga vurdering av kor mykje butikken kan redusere energibruken. Det er ikkje krav til å gjennomføre tiltaka for å få straumstøtte. Du kan også føre opp tiltak som er gjennomført dei siste 5 åra.

 • Gje tiltaket eit forklarande namn.
 • Skriv ei kort skildring av kva tiltaket går ut på.
 • Fyll ut anslått innsparing i kWh for kvart tiltak (ditt anslag er godt nok).
 • Energiprisen hentar du frå kolonna lengst til høgre i trinn 1.

Pass på at du lagrar skjemaet slik at du finn det att når du skal sende inn søknad om straumstøtte. Søknadar utan energikartlegging vil bli returnert.

Les meir om energikartlegging.

Alle søknader om støtte fra Merkur må sendast inn via portalen regionalforvaltning.no. For å sende inn søknad må du registrere ein brukarkonto. Her forklarar vi korleis du går fram:

1

Gå til regionalforvaltning.no og trykk på registrer organisasjon i venstre kolonne.

Legg inn alle opplysningar i skjema, og lag brukarnavn og passord. Etter at du har bekrefta alle opplysninger, blir brukarkontoen din oppretta og du blir vidareført til påloggingssida.

 

Sjå komplett brukarrettleiing hjå regionalforvaltning.no.

Har du spørsmål om støtteordninga og utfylling av skjema?
Ta kontakt med Merkur-konsulenten din eller saksbehandlar
Preben Woll Bostad
Preben Woll Bostad
Rådgjevar