Oversikt over støtteordningar

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det gjeld investeringsstøtte, servicestøtte og utviklingsstøtte til daglegvarebutikkar, investeringsstøtte til drivstoffanlegg og utviklingsstøtte til bokhandlar. For 2018 er det sett av 39 millionar kr til støtteordningane.

Her er eit skjematisk oversyn over dei fem ordningane, med støttebeløp, viktigaste vilkår og tilskotsprosent.

Tabell oversikt støtteordningar 2018 rev 2.jpg

SKRIV UT: Her er tabell med oversikt over støtteordningane for 2018 (pdf)

Merkur har innført elektroniske søknadsskjema for å få raskare og betre saksbehandling. Vi brukar same type skjema som Kommunaldepartementet, kommunane og kommunale næringsfond. Du kan rekne med ei behandlingstid på tre veker etter innsending av fullstendig søknad.

Det vart gjort fleire endringar i støtteordningane med verknad for 2017. Dei aller minste nærbutikkane kan få servicestøtte, medan Merkur-bokhandlane kan få støtte til utviklingstiltak. Det er også gjort mindre endringar i ordningane for investeringsstøtte og utviklingsstøttte for nærbutkkk. Det er ikkje gjort endringar i ordninga med investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

LES MEIR: Dette er endringane i Merkurs støtteordningar for 2017

Styret har også gjort vedtak om å stramme inn på nokre av støtte-ordningane, slik at ein ikkje skal gå tom for midlar før året er omme.  Frå og med 2017 vil det ikkje bli gjeve støtte til butikkar som har over 10 mill. kr i årsomsetning. Butikkar med under 10 km avstand til neste butikk vil som hovudregel ikkje få tilskot til investeringar. Men styret kan gjere unntak ut frå ei fagleg vurdering.  Når det gjeld støtte til drivstoffanlegg, vil anlegg med salsvolum på under 300.000 liter bli prioriterte.

LES MEIR: Innstrammingar i støtteordningane for 2017

Regelverket for tildeling av støtte er det same i 2018 som i 2017. Det betyr at det framleis vil vere vanskeleg å få unntak frå regelverket for avstand og omsetning.

NB: Med verknad frå 1.juni 2018 er regelverket for tildeling av økonomisk støtte gjennom Merkur samla i ei eiga forskrift, fastsett av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Merkur-forskrifta byggjer på dei gamle retningslinjene og etablert praksis for tildeling av støtte og medfører såleis ingen endringar for søkjarane.

Skjema for søknader om investeringsstøtte, servicestøtte, utviklingsstøtte og støtte til drivstoffanlegg er lagt ut på nettportalen www.regionalforvaltning.no. Ordninga med utviklingsstøtte til bokhandlar vil bli klargjort for publisering på eit seinare tidspunkt.

KVA SLAGS STØTTE TRENG DU?

Merkur-forskrifta gir oversikt over gjeldande regelverk og vilkår for tildeling av støtte:

Her er det gamle regelverket for dei ulike støtteordningane (gjeld for tilsegn til og med 31.mai 2018):

Nokre fylkeskommunar har eigne støtteordningar for distriktsbutikkar, som eit supplement til den statlege ordninga. Her kan du finne informasjon om støtteordningane for Troms, Nordland og Telemark.

Nokre butikkar kan også søkje om kommunal støtte.  Det kan vere støtte frå kommunale næringsfond til større investeringar eller direkte økonomisk støtte gjennom vedtak i formannskap og kommunestyre, f.eks i samband med reetablering av nedlagde butikkar.

EØS-avtalen set ei grense for kor mykje offentleg støtte ein butikk kan få. Støtte gjennom Merkur-programmet blir definert som "bagatellmessig støtte". Etter regelverket kan du få opptil 1,7 mill. kr i løpet av tre år, frå Merkur og andre offentlege instansar.
LES MEIR: Kor mykje støtte har du fått?

SLIK KAN DU SØKJE OM STØTTE
Nettstaden www.regionalforvaltning.no har laga fleire videoar som viser korleis du går fram for å registrere deg som søkjar, søkje om støtte og be om utbetaling.
SJÅ VIDEO: Slik opprettar du ein søknad

FORDELING AV STØTTE FRÅ MERKUR
Her er oversikt over kva for butikkar som har fått støtte gjennom Merkur:

Støtte fordelt på butikkar og kommunar 1.halvår 2018

Støtte fordelt på butikkar og kommunar 2017
Støtte fordelt på butikkar og kommunar 2016
Støtte fordelt på butikkar og kommunar 2015
Støtte-fordeling i 2014
Støtte-fordeling i 2013


Har du spørsmål? Kontakt avdelingsleiar Sissel Karin Hals   tlf 994 57 387
Epost: sissel.karin.hals@merkur-programmet.no