Personvernerklæring for Merkur

Denne personvernerklæringa opplyser om korleis Merkur-programmet samlar inn og brukar personopplysninger på nettsida merkur-programmet.no og ved utsending av nyheitsbrev mm.

1. Om Merkur-programmet

Eigar av denne nettsida er Distriktssenteret, Ogndalsvegen 2, 7713 STEINKJER . Telefon: 48 16 82 80 Epost: post@kdu.no  

2. Føremålet med vår handsaming av personopplysningar

I samband med kundeforhold må vi innhente opplysningar som namn, adresse, epost, telefonnr., organisasjonsnummer og anna nødvendig informasjon. Dette er opplysningar vi berre nyttar for å handtere ditt forhold til Merkur. Vi tek vare på opplysningane så lenge vi har eit kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagra om deg. Etter avslutta kundeforhold vil vi ta vare på data så lenge vi ser det formålstenleg for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

3. Utlevering av personopplysningar til tredjepart

Utlevering av personopplysningar vil ikkje skje, med mindre det føreligg lovbestemt opplysningsplikt ovanfor offentlege myndigheiter.

4. Kunderegister/butikkregister

Vårt kunderegister inneheld opplysningar om kunden som namn, adresse, telefon, firma/selskapsnamn og informasjon om kontaktpersonar hjå kunden, i tillegg til opplysningar om kva tenester og produkt kunden tilbyr. Desse blir lagra i vårt system så lenge det er tenleg for oss. Ønskjer du å få oversikt over kva vi har lagra og evt. bli sletta frå vårt butikkregister, sjå kapittel om sletting.

5. Informasjonskapslar

Merkur-programmet.no nyttar informasjonskapslar, også kalla cookies, på nettsidene. Ved å bruke nettsida vår samtykker du i at vi kan setje desse i din nettlesar. Cookies er standard Internett-teknologi som dei aller fleste nettstader nyttar. Vi nyttar denne kunnskapen for å tilby deg ei betre kundeoppleving neste gang du kjem til nettsida vår. Dei fleste nettlesarar, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc., er innstilt slik at cookies blir akseptert automatisk. Om du ikkje ønskjer å akseptere cookies må du sjølv endre innstillingane i din nettlesar. Merk at denne innstillinga kan føre til at mange nettstader ikkje vil fungere optimalt.

6. Bruk av informasjonskapslar på denne nettsida

Eigar: Squarespace/Google Analytics
Føremål: Samle informasjon om korleis besøkande nyttar nettsida. Vi brukar denne informasjonen for å lage rapportar for å betre nettsida. Informasjonskapslane anonymiserer all informasjon. Dei seier noko om tal besøkande på nettsida, kvar dei kjem frå og kva sider dei besøker.

Eigar: Facebook
Føremål: Samlar informasjon om besøkande for å tilpasse marknadsføring på Facebook.

Eigar: Vimeo
Føremål: Lagar statistikk på visningar og visningsdata på videoar på sida.

7. Nyheitsbrev

Ved å melde deg på Merkur-programmet sitt nyheitsbrev, samtykker du til at vi lagrar ditt namn og di e-postadresse. Dette brukar vi til å sende ut relevant informasjon om oss og våre tenester. Vi nyttar Mailchimp for å handtere utsendingar av e-postar. Merkur forpliktar seg til å ikkje dele informasjonen din med andre partar. Informasjonen vil ligge lagra hjå oss inntil du eventuelt melder deg av nyheitsbrevet. Alle våre utsendingar har funksjonalitet for at du kan melde deg av med eit klikk.  

8. Kontaktskjema

Når du fyller ut kontaktskjema på nettsida lagrar vi denne informasjonen i vårt CRM-system. Denne informasjonen vil vi lagre for å kunne yte betre kundeservice. Vi vil ikkje ta vare på dine detaljar lenger enn nødvendig. Ønskjer du å bli sletta, sjå kapittel om Innsyn, retting og sletting av personinformasjon under.

9. Deling

Det er muleg å dele artiklar på nettsida i sosiale medium (Facebook, Twitter). Vidare handtering av data som blir delt i sosiale medium, vert regulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

10. Innsyn, retting og sletting av personinformasjon

Etter personopplysningsloven § 18 har du som privatperson krav på innsyn i dei opplysningar som er registrert om deg. Innsyn kan du få ved å vende deg til Merkur-programmet på epost: post@kdu.no   Dersom registrerte opplysningar er uriktige, ufullstendige eller du ønskjer å slette dine opplysningar, kan du krevje dette i følgje personopplysningsloven § 27. 

11. Ansvarleg databehandlar

Direktør for Distriktssenteret er ansvarleg for handsaming av personopplysningar. Vedkommande er ansvarleg for at det vert gjennomført internkontrollar med omsyn til behandling av personopplysningar, og at evt. avvik frå gjeldande lovverk blir meldt inn og retta. Vi vil til ei kvar tid følgje gjeldande regelverk for personvern. Jf. Distriktssenterets personvernerklæring.

Har du spørsmål, ta kontakt på  post@kdu.no eller telefon 48 16 82 80.