Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Her er regelverket for straumstøtte
Bilde for Her er regelverket for straumstøtte
ENERGI-KARTLEGGING: - Start arbeidet med energi-kartlegging i butikken no, seier avdelingsdirektør Steinar Fredheim i Distriktssenteret.

Her er regelverket for straumstøtte

1. september 2023

Regelverket for fordeling av straumstøtte til Merkur-butikkar er det same som galdt for hausten 2022. Søknadsskjema er lagt ut i regionalforvaltning.no.

Alle registrerte Merkur-butikkar med ekstraordinært høge straumkostnader vil kunne få straumstøtte. Det er ikkje krav om 10 km avstand til neste butikk, slik som i regelverket for investeringsstøtte.

Dette går fram av forskrift om ekstra Merkur-tilskot på grunn av høge straumprisar som no er revidert av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Regelverket for straumstøtte inneber at butikkane får kompensasjon for sine straumkostnader (eks nettleige), når prisen er over 70 øre per kWh. Butikkane kan få dekka straumutgifter i perioden juli til oktober 2023. Butikkane vil kunne få dekka 80 prosent av kostnadane over 70 øre per kWh.

Kartlegg energibruk

Butikkar som vil søkje om straumstøtte, må først gjennomføre ei enkel kartlegging av energibruken, med oversyn over forbruk og kostnader. Butikken skal oppgi tre aktuelle tiltak for redusert energibruk. Dei som leverte kartlegging då dei søkte om straumstøtte for 2022 treng ikkje å levere denne på nytt.

Skjema og rettleiing for energikartlegging ligg på Merkurs nettside.

Søknadsskjema for straumstøtte er publisert i regionalforvaltning.no.

Ikkje dobbel støtte

Straumstøtta kjem i tillegg til andre støtteordningar i Merkur-programmet. Butikkar som får straumstøtte gjennom Merkur-ordninga, vil ikkje vere omfatta av energitilskotsordning gjennom Enova for same periode.

Straumstøtte gjennom Merkur kan heller ikkje kombinerast med anna offentleg straumstøtte, til dømes kommunal støtte, for same periode.

Slik er regelverket for straumstøtte
  • Alle registrerte Merkur-butikkar som er opne heile året og som har hatt høge straumutgifter i haust, kan søkje om tilskot.
  • Butikkane kan få tilskot på inntil 80 prosent av støtteberettiga straumkostnader, fråtrekt 70 øre pr. kWh av den støtteberettiga prisen.
  • Butikkane kan søkje om støtte i to omgangar, for juli/august og september/oktober 2023
  • Det er eit krav at butikken har gjennomført ei energikartlegging og prioritert tre tiltak for å redusere energibruken.
  • Butikkar som får støtte, kan ikkje utbetale utbytte i 2023.

Fullstendig regelverk: Merkur-forskrift om ekstra tilskot på grunn av høge straumprisar