Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Blir du med på å utvikle framtidas nærbutikk?
Bilde for Blir du med på å utvikle framtidas nærbutikk?

Blir du med på å utvikle framtidas nærbutikk?

13. juni 2022

Merkur-programmet er på jakt etter tre distriktsbutikker som ønsker å delta i et spennende pilotprosjekt for utvikling av et bygdesenter med et variert tilbud av tjenester og aktiviteter.

Kanskje du allerede er i gang med et samarbeid med andre næringsaktører, kommunen, eller frivillige i bygda, for å tilby tjenester som bygda har bruk for? Har du gode ideer til tjenester, men trenger hjelp til å realisere disse på en lønnsom måte? Kanskje ønsker du å få til bedre fysiske fasilliteter i samarbeid med andre aktører, og dere trenger forslag til bygningsmessige løsninger, og finansiering som er tilpasset deres behov? Da er dette et prosjekt som kan passe for dere!

Som pilot i dette prosjektet vil du få støtte til prosjektledelse, design og arkitekt-tjenester, og mulige  finansieringsløsninger for kombinasjonsbygg. I løpet av en prosjektperiode på ett år er målet at hver pilot skal ha utviklet en modell for et lønnsomt og attraktivt tjenestetilbud, og kommet frem til en detaljert beskrivelse av et konsept for en bygningsmessig løsning.

Realisering av byggeprosjektet er ikke en del av pilotprosjektet, men nær dialog med ulike virkemiddelaktører for å finne skreddersydde finansieringsløsninger er en viktig del av det vi skal gjøre i lag.

Frist: 15.august

Merkur-butikker som vil søke om å få delta i pilotprosjektet, må etablere et samarbeid mellom butikken, kjeden, vertskommunen og andre relevante aktører i lokalsamfunnet. Ta kontakt med din Merkur-konsulent for å få hjelp til å søke. Søknadsfristen er 15.8.2022

«Fremtidens nærbutikk i det flerfunksjonelle bygdesenteret» vil starte i september og bli avsluttet i 2023. Tre Merkur-butikker vil bli plukket ut til å delta i prosjektet. Aina Sofie Brox i Distriktssenteret er engasjert som prosjektleder.

Nye løsninger

Merkurbutikkene er allerede velferdssentraler i sine lokalsamfunn, med en rekke tjenester i tillegg til dagligvarer. Framtida krever at vi tenker nytt, og imøtekommer nye utfordringer med ytterligere nedgang i folketall. Målet med prosjektet er å løfte fram små steder som forbilder i utviklingen av framtidas lokalsamfunn med nærbutikken i sentrum.

Det skal plukkes ut tre lokale piloter som består av Merkur-butikker, kommuner, butikk-kjeder og andre lokale aktører. Disse skal jobbe sammen med design- og arkitekturteam og innbyggerne for å finne nye og innovative løsninger på framtidas tjenester med nærbutikken i sentrum.

Hver butikk skal ta utgangspunkt i lokale behov, ressurser og muligheter og utvikle modeller for et bærekraftig tjenestetilbud som det er mulig å realisere i lokalsamfunnet. Når pilotprosjektet er ferdig, kan butikken gå videre og gjennomføre bygging, ombygging eller andre fysiske tiltak som er nødvendig for å gjennomføre planene som de har utviklet.

Dele gode idéer

Det er etablert samarbeid med SIVA og Husbanken  med tanke på finansiering av bygge-konsepter som blir utviklet gjennom prosjektet.

Det er en viktig målsetting at ideer som blir utviklet i prosjektet og forslag til løsninger skal formidles, deles og kunne brukes av andre lokalsamfunn med tilsvarende utfordringer andre steder i landet. Dette gjelder ikke minst andre butikker som har søkt om å delta i pilot-prosjektet.

Butikkene som ønsker å delta i prosjektet, må være innenfor regelverket for Merkurs investeringsstøtte-ordning slik at de kan få økonomisk støtte fra Merkur til bygging. Pilotene vil ellers bli valgt ut for å oppnå mangfold i problemstillinger og geografisk spredning. I løpet av prosjektperioden vil det gjennomføres tre samlinger for kompetansepåfyll og erfaringsdeling.

Ikonet approve-file
Her er vilkårene for å kunne delta

For å kunne søke om å delta som pilot må følgende krav oppfylles:

Hva?

Merkurbutikken og pilotprosjektet må ha en ambisjon om å være nytenkende i forhold til tilleggstjenester, fasiliteter og samarbeid med andre aktører.

Hvem kan søke?

Det må være en Merkur-butikk som er formell søker til pilotprosjektet.  Denne Merkur-butikken må være innenfor regelverket for tildeling av investeringsstøtte.

Samarbeid

Den lokale piloten skal bestå av et samarbeid mellom en Merkur-butikk, butikk-kjeden som butikken er tilknyttet og vertskaps-kommunen og andre relevante aktører som f.eks. andre næringsaktører, frivillige eller andre. Det settes sammen en arbeidsgruppe som representerer de ulike partene og lokalsamfunnet. En Merkur-konsulent tilrettelegger det lokale pilotarbeidet. Ved oppstarten av prosjektet inngås det en intensjonsavtale som beskriver rollefordeling og ansvar.

Kapasitet og bidrag

Det må avsettes tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i arbeidsgruppa til å delta i arbeidsmøter og samlinger. Det må også være et ønske om å bidra til å skape gode samarbeidsprosesser og bred innbyggermedvirkning.

Deltakelse og kunnskapsdeling

Pilotene forplikter seg til å delta i alle prosesser gjennom hele prosjektet og dele kunnskap.

Pilotene vil bli valgt ut for å oppnå:

  • geografisk spredning
  • mangfold i problemstillinger
Vil du søke om å bli framtidas nærbutikk?

Her er søknadsskjema som du kan laste ned.

Fyll ut skjemaet i samarbeid med din Merkur-konsulent.

Send inn skjema på epost til aina-sofie.brox@kdu.no

Søknadsfrist: 15.august 2022