- Merkur må være en statlig oppgave

Lurøy kommune i Nordland er svært kritisk til forslaget om å legge ned Merkur og flytte oppgavene til fylkeskommunen.  Kommunen krever at Merkur-programmet blir opprettholdt som en statlig ordning. Dette er den mest hensiktsmessige måten å sikre at små butikker i distriktene får faglig kompetanse, veiledning til utvikling og økonomisk bidrag, sier Lurøy formannskap.

Lovund i Lurøy.jpg

DÅRLIGERE TILBUD: Lurøy kommune vil få et dårligere tilbud for marginale butikker og lokalsamfunn dersom staten ikke lenger skal ha ansvar for Merkur-ordningen, sier politikerne i Lurøy.

Lurøy er en typisk distriktskommune med fem små butikker som deltar i Merkur-programmet.

Helgelands-kommunen har ikke tatt stilling til de mange forslagene frå ekspertutvalget som har vurdert overflytting av oppgaver fra staten til fylkeskommunen. Men butikkene i øykommunen er så viktig for bosettingen at kommunen likevel har valgt å gi et høringssvar med fokus på situasjonen for distriktsbutikkene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet får nå daglig inn nye høringssvar og kommentarer til forslaget om omorganisering og nedleggelse av statlige virksomheter. Så langt har ni Merkur-butikker protestert mot forslaget fra ekspertutvalget.  

LES: Her er høringssvarene som har kommet inn til Kommunaldepartementet

Rådgiving og støtte

Fem butikker og drivstoffanlegg i Lurøy har mottatt til sammen 2 mill. kr i økonomisk støtte fra Merkur de siste fem årene. Rådmannen i Lurøy har fått tilbakemelding på at det er god tilgjengelighet og lite byråkrati knytte til støtteordningen.

Vel så viktig som den økonomiske støtten, er tilbudet som butikker har innenfor opplæring og rådgivning. Merkur har en konsulent i Sandnessjøen som har god kontakt med butikkene.

- Butikker i distriktet har særlige utfordringer, med et begrenset marked, lav omsetning og en utfordrende økonomi. For disse er det svært viktig å ha en ekstern støtte som kan bidra med tips og rådgivning på å øke butikkers attraktivitet, bidra til å utvikle lokale tilleggstjenester som øker kundetilfredsheten og gjør at nærbutikker kan konkurrere etc., skriver rådmann Karl-Anton Swensen i sin innstilling til formannskapet.

Kompetanse vil forsvinne

- Det er vanskelig å se hvordan fylkeskommunene kan ivareta den samme funksjonen på enkeltbutikknivå, og hvordan den enkelte fylkeskommune kan opprettholde samme kompetanse som det konsulentene i Merkur har, i dag.

Fylkeskommunene vil ha flere oppgaver ut over oppfølging av små distriktsbutikker. Trolig vil det bli utfordrende for fylkeskommunene å prioritere den oppfølgingen som kreves.

Konsekvensen dersom Merkur-ordningen blir lagt til fylkeskommunene, kan bli at kompetansen forsvinner, og ordningen kan bli redusert til å utelukkende ha økonomisk fokus og tiltak.
— Lurøy kommune

Merkur er et spesialorgan med spesialkompetanse bygget opp over lang tid. Konsekvensen dersom ordningen blir lagt til fylkeskommunene kan bli at kompetansen forsvinner, og ordningen kan bli redusert til å utelukkende ha økonomisk fokus og tiltak, sier rådmannen i Lurøy.

Negative konsekvenser

- For oss som bor i distriktene, er det fundamentalt å ha tilgang til en nærbutikk med god kvalitet, med dagligvarer, og som kan tilby mange tilleggstjenester. Butikkene er viktige for bosetting og servicetilbud. Uten nærbutikk er det vanskelig å få folk til å bosette seg utenfor byer og tettsteder. Butikker i distriktet er sårbar, og de har en viktig funksjon som møteplass for bygda. I noen kretser i Lurøy er dette den eneste helårlige møteplassen som er åpen for alle.

Det er vanskelig å se hvordan Nordland fylkeskommune, med et så stort geografisk område, kan ivareta enkeltbutikkene i våre ytterdistrikt på en så god måte som Merkur gjør i dag.
— Lurøy kommune

Merkur-programmet jobber for opprettholdelse av butikkene i distriktene. Det er vanskelig å se hvordan Nordland fylkeskommune, med et så stort geografisk område, kan ivareta enkeltbutikkene i våre ytterdistrikt på en så god måte som Merkur gjør i dag.

Erfaringen så langt med fylkeskommunen er at den i liten grad driver oppsøkende virksomhet. Dersom oppgaven med å være støttespiller for distriktsbutikkene blir flyttet fra staten til fylkeskommunene, vil dette trolig gi et dårligere tilbud for marginale butikker og lokalsamfunn. Spisskompetansen på butikk- og bygdeutvikling vil bli tapt. Dersom arbeidsoppgavene skal fordeles til fylkeskommunene, kan oppgavene bli så små at det trolig vil bli vanskelig å prioritere dette arbeidet. Dette vil igjen få konsekvenser for butikkene i distriktene, og for oss som bor i distriktene, sier rådmannen Karl-Anton Swensen.

Sterkt skeptisk

Formannskapet i Lurøy har enstemmig vedtatt at kommunen er sterkt skeptisk til ekspertutvalgets forslag om å flytte Distriktssenterets oppgaver til fylkeskommunene, dersom dette medfører at Merkur-programmet blir en oppgave for fylkeskommunene

- Lurøy kommune mener at organiseringen av Merkur-programmet bør opprettholdes som en statlig ordning også i fremtiden. Dette er den mest hensiktsmessige måten å sikre at små butikker i distriktene får faglig kompetanse, veiledning til utvikling og økonomisk bidrag som er nødvendig for å opprettholde butikker på små steder. Uten nærbutikker kan lokalsamfunn bli borte, konkluderer Lurøy i sitt høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.