Vil utvide Merkurs mandat

- Kommunal og moderniseringsdepartementet bør utvide Merkurs mandat, som i dag dekker nærbutikker og bokhandler. Mandatet bør også gjelde kafé og pub. Merkur bør i bredere forstand være en samfunnsutvikler. Dette forslaget kommer fra Tankesmien Agenda som har lagt fram en rapport med forslag til politikk for gode liv i hele landet.

KAFÉTILBUD: Flere nærbutikker satser på servering som et supplement til salg av dagligvarer. Butikken er en viktig sosial møteplass, sier Agenda-rapporten. Foto: Sissel Karin Hals

Rapporten «Norge+» ble lagt fram under Arendalsuka, som markerer starten på årets valgkamp.  Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie, med tilknytning til sentrum/venstre i norsk politikk.

Agenda har i løpet av våren spurt folk over hele landet hva de mener skal til for å sikre gode liv akkurat der de bor. Rapporten prøver å oppsummere noen av synspunktene som har kommet fram og skisserer samtidig en politikk for spredt bosetting og utvikling av gode lokalsamfunn over hele landet.

Behov for møteplasser

I rapporten blir det vist til at alle de har møtt, har løftet fram betydningen av sosiale møteplasser. Spesielt på små steder ønsker befolkningen noe som gjør at de får «byfølelsen på landet», for eksempel i form av en kafé eller en møteplass. Felles arenaer gir tilhørighet og fellesskap, og muligheten til å dekke sosiale behov.

Ofte er potensialet for å etablere sentrum og store møteplasser begrenset, for eksempel på grunn av store avstander og en liten befolkning. I slike tilfeller må offentlige og private aktører spille strategisk på hverandre for å forsterke levedyktigheten til møteplassene som eksisterer.

- Aktøren med størst spredning i hele Norge er matbutikken: det er ingen andre, verken offentlige eller private, som er tilstede så mange og små steder. Flere tiltak bør innføres for å styrke deres levedyktighet, blir det sagt.

Styrke nærbutikken

- Nærbutikken er mange steder den viktigste møteplassen for lokalbefolkningen, der nyheter utveksles og tilhørighet og samhold opprettholdes. Nærbutikkene (ofte med post- og banktjenester) utgjør, sammen med de offentlige tjenestene og frivillige organisasjoner, selve kjernen i et lokalsamfunn.

Mange steder er det også den eneste synlige næringsaktøren som alle forholder seg til. Når slike tilbud blir lagt ned, er det til stor frustrasjon for innbyggerne, og det reduserer attraktiviteten til et lokalsamfunn, for innbyggere og potensielle innflyttere.

Utvidet hjemmetjeneste

En måte å styrke nærbutikkens rolle er å legge andre tjenester i eller i tilknytning til butikken. Det kan være offentlige toaletter, turistinformasjon, servicetorg og lignende. Mange lokalbutikker tilbyr i dag utkjøring av varer (de fleste steder uten vederlag), som en ekstra tjeneste, særlig til eldre og funksjonshemmede som ikke selv kan ta seg fram til butikken.

For mange eldre kan en slik tjeneste være avgjørende for muligheten til fortsatt å bo hjemme. Kommunens hjemmetjeneste bør vurdere om et samarbeid med nærbutikken kan bidra både til selvhjulpenhet og godt kosthold som forebyggende tiltak, sier rapporten.

Større bevilgninger

Agenda-rapporten viser til at Merkur-programmet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets verktøy for å utvikle butikker i utkantstrøk.

- Ordningen har vist seg å være effektfull, men med stort behov for ytterligere bevilgninger, og et potensiale for å utvide mandatet til å gjelde flere typer virksomheter. Hvert år søker butikker i hele landet i sum om betydelig større summer enn Merkurs ramme, og det er derfor mange prosjekter som ikke får den nødvendige støtten de trenger for å utvikle seg.

Kommunal og moderniseringsdepartementet bør utvide Merkurs mandat, som i dag dekker nærbutikker og bokhandler. Mandatet bør også gjelde kafé og pub, og i bredere forstand bidra til å være en samfunnsutvikler. Samtidig bør ordningen kunne gi engangsstøtte til nyetablering av virksomheter og bygg, etter samme distriktsprofil som gjelder for dagens støtte. Bevilgningene til Merkur-programmet bør økes for at ordningen både kan imøtekomme dagens mandat i større grad, og finansiere det nye mandatet til programmet, som foreslått over, konkluderer lokalsamfunns-rapporten fra Agenda.