En million ekstra til Merkur

Merkur-programmet får en bevilgning på 38,3 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Dette er en million kroner mer enn det Stortinget gav til kompetanseprogrammet og støtteordningene for 2017.

Jan Tore Sanner på talarstolen.jpg

GODE RESULTAT: Merkurbutikkene viser gode resultater, sier kommunalminister Jan Tore Sanner i sitt budsjettforslag.

 - Merkur-programmet skal bidra til å opprettholde og videreutvikle tilbudet av dagligvarebutikker i områder med små markeder. I programmet vektlegges det også å utvikle tilleggstjenester som øker dagligvarebutikkens lønnsomhet og styrker det samlede tjenestetilbudet for befolkningen.

Merkurbutikkene har gode resultater på omsetningsutvikling for dagligvarebutikker i områder med små markeder, blir det sagt i budsjettforslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tom for midler

Merkur har hatt relativt stabile budsjett de siste årene. I fjor ble budsjettet kuttet med to millioner kr, slik at Merkur hadde 37,3 millioner kr til disposisjon for 2017. Nå blir budsjettet for 2018 foreslått økt med en million, til 38,3 millioner kr.

Etterspørselen etter investeringsstøtte og annen økonomisk støtte til distriktsbutikkene er økende. I fjor ble midlene brukt opp i løpet av november måned. I høst gikk Merkur tom for midler til investeringsstøtte i midten av september. Nye søknader kan ikke behandles før etter årsskiftet.

Ny distriktspolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider for å legge om distrikts- og regionalpolitikken. I forslaget til statsbudsjett blir det varslet at en vil bruke mindre penger på omstillingsarbeid og tradisjonelle bevilgninger til regional utvikling -  og mer midler på samferdsel, skatte- og avgiftslettelser, utdanning og andre tiltak som også kan være med på å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.

Budsjettet for distrikts- og regionalpolitikk, som Merkur ligger under, er derfor foreslått redusert med 300 millioner kroner (19 prosent).

Fra og med 2019 vil Merkur-programmet bli en del av Kompetansesenteret for distriktsutvikling (Distriktssenteret). Distriktssenteret vil i forslaget til 2018-budsjett få en bevilgning på 27,8 mill. kr, omtrent det same som i fjor.