Pris-portal vil svekke distriktsbutikkene

Etablering av en dagligvare-portal kan forsterke fokuset på lave priser. Dette vil føre til større handels-lekkasje og mindre omsetning for små distriktsbutikker. Styret for Merkur-programmet er redd for at den planlagte dagligvare-portalen i praksis kan føre til nedlegging av marginale butikker, med negative konsekvenser for service-tilbudet for både forbrukere og næringsliv i distrikts-Norge.

LAVPRIS: Etablering av en dagligvare-portal vil gi større fokus på pris og dermed kunne svekke distriktsbutikkene, mener Merkur-styret.

Merkur-styret har sendt en uttalelse til Forbrukerrådet og Barne- og likestillingsdepartementet der de advarer mot at den såkalte dagligvare-portalen skal få for sterkt pris-fokus.

De viser til at distriktsbutikkene i dag møter svært sterk konkurranse fra lavprisbutikker i byer og tettsteder. Disse butikkene har stordrifts-fordeler og kan derfor tilby noe lavere priser enn små nærbutikker i distrikta.

- Merkur er redd for at et forsterket fokus på pris vil føre til større handels-lekkasje og redusert omsetning for mindre distriktsbutikker. Dette vil i neste omgang føre til nedlegging av marginale butikker, med negative konsekvenser for service-tilbudet for forbrukere og næringsliv i de aktuelle bygdene, uttaler styret.

Vedtatt av Stortinget

Det er Stortinget som har bedt regjeringen om å etablere en informasjonsportal for dagligvarer. Forbrukerne skal gjennom denne portalen kunne hente ut informasjon om priser på butikknivå (sanntidspris, dvs. priser som til enhver tid samsvarer med gjeldende priser i butikk), matvarenes innhold, merking og tilgjengelighet. Videre kan portalen inneholde informasjon om butikkenes åpningstider, nærheten til offentlig transport og parkeringsmuligheter.

Forbrukerrådet har utarbeidet et forprosjekt til dagligvareportalen og er nå i gang med design av tjenesten. Det blir lagt opp til at portalen skal lanseres i 2017.

Diskusjonen om dagligvareportalen har så langt handlet mest om priser og pris-konkurranse. Det er delte meninger om etableringen av en slik portal for dagligvarer vil føre til økte eller reduserte priser for forbrukerne.

- Blir prisportal

Virke og Dagligleverandørenes forening (DLF) er bekymret for konsekvensene av en dagligvareportal, slik den har blitt presentert. De mener at portalen i praksis blir en prisportal, som vil føre til enda større konkurranse på pris. Dette vil kunne gå utover både fullsortimentsbutikker med stort utvalg og distriktsbutikker med noe høyere priser enn lavprisbutikkene.

Portalen gir ingen mulighet for å synliggjøre den merverdi som distriktsbutikkene representerer, for eksempel når det gjelder nærhet, service for lokalsamfunnet, miljø og utvikling av gode lokalsamfunn.

Det var først snakk om å lage en portal der forbrukerne kunne legge inn enkelt-varer og sammenlikne prisene i ulike butikker. Nå ser det ut til å være mer aktuelt å satse på en løsning der kunden setter sammen en aktuell handlekurv og så får opplyst hvilken butikk som har de billigste varene – uten at prisforskjellen blir oppgitt i kroner og ører.

Fordel for lavpris-butikker

Etablering av en dagligvareportal vil uansett gi et sterkere pris-fokus for forbrukerne.  Portalen vil gi forbrukerne i distrikts-Norge et nytt redskap som dokumenterer at lavpris-butikken i kommunesenteret er billigere enn nærbutikken i bygda. Merkur er redd for at dette vil kunne føre til større handels-lekkasje, redusert omsetning, dårligere lønnsomhet og i siste instans nedlegging av distriktsbutikker.

Merkur har over flere år vært opptatt av å bevisstgjøre bygdefolk om viktigheten av lokal handel og butikkens rolle i lokalsamfunnet, både som dagligvare-leverandør, service-senter og møteplass. Dette arbeidet vil bli vanskeligere dersom nærbutikk-kundene får en gratis app som dokumenterer at det er rimeligere å flytte handelen til nærmeste lavprisbutikk.

Negative konsekvenser

Merkur-styret mener at det er positivt at forbrukerne får godt oversyn over pris og kvalitet på dagligvarer, slik at de kan gjøre gode og grunngitte valg både når det gjelder innkjøpssted og enkeltvarer. Men styret er redd for at den planlagte portalen i praksis vil bli en pris-portal. Dette vil i så fall føre til enda større fokus på pris – og tilsvarende mindre fokus på kvalitet, miljø, service, vareutvalg og andre faktorer.

Merkur-programmet arbeider på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med utvikling av marginale distriktsbutikker. Det er en målsetting å utvikle lokale service-senter som i tillegg til dagligvarer, tilbyr et bredt utvalg av tjenester. Det er også viktig å gjøre bygdefolk bevisste på hvor viktig det er å handle lokalt og formidle kunnskap om butikkens rolle i lokalsamfunnet. Hvert år blir det gjennomført en landsomfattende kampanje for lokal handel.

- Merkur er redd for at et forsterket fokus på pris vil føre til større handels-lekkasje og redusert omsetning for mindre distriktsbutikker. Dette vil i neste omgang føre til nedlegging av marginale butikker, med negative konsekvenser for service-tilbudet for forbrukere og næringsliv i de aktuelle bygdene. Styret for Merkur-programmet ber om at disse momentene blir tatt med i det videre arbeidet med utvikling av en dagligvareportal, heter det i uttalelsen fra styret.

LES MER:  Her er Merkur-styrets uttalelse om dagligvareportal