Nordland og Troms støtter småbutikker

Nordland og Troms er mest positive til små utkantbutikker. Begge fylkeskommunene mener at en livskraftig nærbutikk er en forutsetning for å holde oppe bosetting og arbeidsplasser. Nordland har nå åpnet opp for at flere nærbutikker kan få støtte til drift og investeringer i 2014.

Bent Eriksen, Nordland.jpg

FLERE FÅR STØTTE: Etter interpellasjon fra Bent Eriksen (H) i fylkestinget i fjor ble regelverket for butikkstøtte endret, slik at flere butikker i Nordland nå kan søke om støtte.

Nordland er det fylket som har flest distriktsbutikker. Ved årsskiftet var det registrert 69 Merkur-butikker her. Nordland er også det fylket som har mest positiv holdning til nærbutikkene. De siste årene har blitt bevilget 1,4 millioner kr årlig som driftstilskudd og investeringstilskudd til de minste butikkene.

Troms har også en veldig positiv holdning til butikkene. I fjor ble det bevilget ca. 1,0 mill. kr i driftstilskudd gjennom et spleiselag mellom fylkeskommunen og ni kommuner.

Finnmark fylkeskommune har ingen støtte-ordninger, selv om utfordringene i dette fylket er like store som de to andre fylkene i Nord-Norge. Telemark fylkeskommune er eneste fylke i Sør-Norge med støtteordning. I fjor fikk fem nærbutikker der til sammen 250.000 kr i investeringsstøtte. De to Agder-fylkene gir indirekte støtte til sine distriktsbutikker.

Spredt bosetting

Nordland har hatt en støtte-ordning for de minste butikkene siden 1995. Nordland er et fylke preget av lange avstander, spredt bosetting, mange øysamfunn og mange livskraftige småsamfunn.  Målsettingen med støtteordningen er å opprettholde grunnleggende service-funksjoner i ytterdistriktene i fylket.

I fjor var det 18 butikker som fikk driftsstøtte. Hver butikk fikk mellom 20.000 og 45.000 kr. Til sammen ble det fordelt 652.000 kr.

Åtte butikker i Nordland fikk investeringsstøtte. Hver butikk fikk mellom 40.000 og 100.000 kr i støtte fra fylket.   

En grunnpilar

I fjor ble støtteordningen i Nordland bekreftet av de folkevalgte, etter et innspill fra fylkestingsrepresentant Bent Eriksen (H) fra Vågan. Fylkesrådet endret på kriteriene for å få støtte, slik at flere butikker kommer inn under ordningen i 2014. Øvre grense for omsetning ble hevet fra 2,5 mill. kr til 3,5 mill. kr for butikker som søker om driftstilskudd. For butikker som søker om investeringstilskudd, ble øvre grense for omsetning hevet fra 4 mill. kr til 5,5 mill. kr.

- Fylkesrådet har merket seg at det fortsatt legges ned butikker i fylkets utkanter. Jeg ser med bekymring på at flere bygder står i fare for å miste sin eneste butikk, sa fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) i debatten.

- Å beholde nærbutikken i levedyktige utkantstrøk, er en av grunnpilarene for å opprettholde bosetning og arbeidsplasser i bygdesamfunnene. For mindre samfunn med lang avstand til nærmeste butikk vil det nærmest være en katastrofe dersom butikken blir nedlagt, sa Bent Eriksen (H).

Nyttig ordning

Troms fylkeskommune har en litt annen profil på sin støtteordning enn naboen i sør. Her er det slik at fylket gir driftstilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk under forutsetning av at kommunen også stiller opp med like mye støtte. Troms har ingen støtteordning for investeringer.

Nærbutikken er en av grunnpilarene for å opprettholde bosetning og arbeidsplasser i bygdesamfunnene. For mindre samfunn med lang avstand til nærmeste butikk vil det nærmest være en katastrofe dersom butikken blir nedlagt.
— Bent Eriksen (H), Nordland

18 butikker i Troms fikk i fjor 27.200 kr hver i driftsstøtte fra fylkeskommunen. I tillegg fikk hver butikk den samme summen fra sine kommuner. Totalt fikk butikkene dermed 54.400 kr i direkte støtte til driften. Fylkeskommunen brukte i fjor 516.000 kr på næringsstøtte til butikker.

- Vi mener at dette er en nyttig ordning for å sikre samfunnsfunksjoner og et tilbud av dagligvarer i nærområdet.  Et driftstilskudd på 50-60.000 kr årlig kan hjelpe til med å holde små butikker gående, sier rådgiver Katja M. Hansen i Troms fylkes næringsetat.

Finnmark har aldri hatt noen støtteordning for utkantbutikker. Det har heller ikke vært noen politisk diskusjon de siste årene om å prioritere et slikt næringsformål, opplyser Målfrid Baik, næringssjef i Finnmark fylkeskommune.

Telemark og Agder

Telemark er altså eneste fylke i Sør-Norge med støtteordning for utkant-butikker. Politikerne mener det er viktig at distriktsområdene i fylket får sikret tilgang til en nærliggende og tidsriktig dagligvarebutikk med god kvalitet.

- Det skal være godt å bu utenfor sentrale strøk, og da er nærhet til butikk og andre gode tilbud viktig, sier fylkesvaraordfører Lise Wiik.

De to Agder-fylkene har ingen butikk-støtteordning. Men de har et tett samarbeid med den lokale Merkur-konsulenten, som får økonomisk støtte til å følge opp og hjelpe utsatte butikker på Sørlandet. Fylkene har også gitt direkte støtte til spesielle butikk-prosjekt.