- Merkur-programmet virker godt

 - Evalueringen av Merkur-programmet bekrefter det inntrykket jeg har fått gjennom kontakt med butikkene. Merkur-programmet virker godt, og det er oppløftende, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

FORNØYD STATSRÅD: Kommunalminister Jan Tore Sanner setter pris på at Merkur har fått en god evaluering av Møreforsking.

Kommunaldepartementet har i dag offentliggjort en evaluering av Merkur-programmet, som Møreforsking har gjennomført på oppdrag fra departementet. Forskerne Lars Julius Halvorsen og Finn Ove Båtevik har vært i kontakt med 100 kjøpmenn og nesten like mange ordførere eller næringssjefer i distriktskommuner med en eller flere Merkur-butikker.

Evalueringen dokumenterer at butikker som deltar i Merkur-programmet, har bedre omsetningsutvikling enn andre distriktsbutikker. De butikkene som får investeringsstøtte, har bedre omsetningsutvikling enn andre Merkur-butikker. Dette tyder på at både kompetanseprogrammet og støtteordningene fungerer i tråd med hensikten.

Merkur-programmet består blant annet av ulike kompetansetilbud, hjelp til enkeltbutikker med omstillingsbehov, og investeringsstøtte. De ulike virkemidlene Merkur rår over, utgjør en helhet som møter utfordringene butikkene står overfor på en god måte, går det fram av rapporten som har fått tittelen «Merkur leker ikke butikk».

Tilleggs-tjenester viktig

Evalueringen av Merkur viser at utvikling av tilleggstjenester er den faktoren som har størst betydning for butikkenes lønnsomhetsutvikling. Særlig tilleggstjenester som marina, pub/kafe og turistanlegg har positiv betydning for lønnsomhetsutviklingen for dagligvarebutikkene.

Dagligvare­butikker som kan tilby tilleggstjenester, får flere bein å stå på, og blir mer robuste. Samtidig får kundene et bedre tjenestetilbud og nærmiljøet blir styrket.

- Dette er kunnskap som kan brukes for å utvikle Merkur-programmet videre, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

- Virkemidlene som ligger i Merkur-programmet er med på å utløse lokale ressurser, både i form av mobilisering, engasjement og penger. Merkur-programmet bidrar til å utvikle et samspill mellom innbyggere, butikken og lokale myndigheter. I oppfølgingen av evalueringen blir det en viktig oppgave å videreføre det gode arbeidet i Merkur, legger statsråd Sanner til.

Virker motiverende

Kompetanseprogrammet, de regionale samlingene og den oppsøkende virksomheten til Merkur-konsulenten virker motiverende på butikkdriver og styrker den butikkfaglige kompetansen og driften av utkantbutikkene.

Merkur arbeider aktivt for at butikkene skal få flere tilleggstjenester. Rapporten peker på at både kjøpmannens eget engasjement og Merkur-konsulentens innsats er viktig for å få dette til. I mange tilfeller er tilgang på økonomisk støtte, dugnad og økonomisk innsats fra lokalsamfunnet, kommunen og økonomiske samarbeidspartnere avgjørende for å få til en god utvikling.

Omstillingsmidlene er et meget effektivt virkemiddel for å sikre fortsatt butikkdrift i de mest nedleggingstruede butikkene. Rapporten anbefaler at det blir brukt mer penger på omstillingsstøtte.

Viktige butikker

Rapporten fra Møreforskning viser at det er stort behov for en statlig satsing på utkantbutikker:

- Vi finner at utkantbutikkene fremdeles er svært viktige for sin lokalsamfunn og at deres samlede betydning har økt markant i analyseperioden. Samtidig har vilkårene for butikkdrift blitt forringet. En stor andel av butikkene har svake driftsresultater. De viktigste årsakene til svekket konkurranseevne er skjerpet konkurranse fra sentrumsbutikker, fraflytting og arbeidspendling, heter det.

Butikker med mindre enn 10 km avstand til nærmeste butikk, faller utenfor standard-kriteriene for utviklings- og investeringsstøtte. Det er også denne type butikker som i størst grad har opplevd svekket konkurranseevne. Samtidig oppgir ordførere at slike butikker har omtrent like stor betydning for sine respektive lokalsamfunn, som butikker mellom 10 og 30 km avstand til nærmeste butikk. Forskerne mener at dette gjør det aktuelt å vurdere avstandskravene for mottakere av slik støtte.

Effektiv organisering

Møreforskning vurderer at dagens organisering av satsingen på utkantbutikker er kostnadseffektiv, samtidig som den gir stor tilpasningsevne og tilstrekkelig kontroll, legitimitet og forankring. Konsulentfirmaet Mentor AS i Førde driver Merkur-programmet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ordningen med offentlig anbud har fungert godt.

- Ordningen er tilfredsstillende robust mot sykefravær i sekretariatet og svært robust mot sykefravær i konsulentkorpset. Sekretariatet har blitt mer robust som en følge av utvidelsen av satsingen, skriver Møreforskning.

Forskerne vil ikke anbefale at Merkur-programmet blir lagt inn under Kompetansesenter for distriktsutvikling. 

Her kan du lese et sammendrag av rapporten fra Møreforsking

Her kan du laste ned hele evaluerings-rapporten fra Møreforsking